Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van CZAN Ontwikkeling gelden de volgende voorwaarden. 

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. 

CZAN Ontwikkeling heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. CZAN Onwikkeling garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. CZAN Onwikkeling wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging door CZAN Ontwikkeling worden gewijzigd zonder dat CZAN Ontwikkeling hiertoe verplicht kan worden. 

Op de website kan, onder meer via zogenaamde 'links', worden verwezen naar informatie die wordt; verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door CZAN Ontwikkeling niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. CZAN Ontwikkeling wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand. 

CZAN Ontwikkeling is niet verantwoordelijk voor inhoud die derden publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren, verspreiden of anderszins verzenden via Twitter. 

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met  betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend toe aan CZAN Ontwikkeling of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionalilteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van CZAN Ontwikkeling is het niet toegestaan enige inhoud of functionalitieit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren. 

lnformatie die rechtsreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar CZAN Ontwikkeling wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.